Герої радянського союзу запорізької обл по районам

Кам'янсько-Днiпровський район з мiстом районного пiдпорядкування - Кам'янка-Днiпровська.Турки i татари, переправляючись через "микитинську переправу", робили набiги на Україну. У березнi 1923 року створено Кам'янський район Запорiзької округи.Рiзнi типи ланшафтiв мають мiсце на порiвняно невеликiй територiї. У 1934 роцi Кам'янку вiднесено до розряду селищ мiського типу, названо його Кам'янкою-на-Днiпрi, а район - Кам'янсько-Днiпровським. У серпня 1944 року селище перейменоване на Кам'янку-Днiпровську, а район - Кам'янсько-Днiпровським. У березнi 1962 року Кам'янсько-Днiпровський район введено до складу Василiвського району, до якого ввiйшли ще 3 райони Василiвський, Михайлiвський i Великобiлозерський. Район знаходиться на пiвнiчному заходi Запорiзької областi на лiвому березi Каховського водосховища за 125 км вiд мiста Запорiжжя. До найближчої залiзничної станцiї м. Нiкополь - 8 км. На р. Бiлозiрки. Водяне, с. Сердюков.

населення складало 45,8 тис.чоловiк. Мiське населення - 15,5 тис.чол, сiльське - 30,3 тис.чоловiк. Нацiональний склад населення району росiяни - 50,5%, украiнцi - 47,3%, бiлоруси - 0,7%. Крiм м.

Кам'янка-Днiпровська до складу району входять 17 сiльських населенних пунктiв. Основну територiю району характеризують ланшафти пiсчаної першої пiдпойменої тераси Днiпра. На цiй частинi району розташованi села Заповiтне та Цвiтково. Пiвденна частина регiону належить до Днiпровсько-Молочанської провiнцiї. Територiя надежить пiвнiчному схилу Причорноморської западини. На цiй частинi району розташоване мiсто Кам'янка-Днiпровська, села Новоолексiївка та Велика Знам'янка. Кам'янка-Днiпровська, с. Новоднiпровка. Цi ланшафти району iнтенсивно використовуються у сiльському господарствi. Мiсцевiсть, де знаходиться район була з найдавнiших часiв.

Так, в околицях села Благовiщенка виявлено залишки стоянки доби палеолiту понад 15 тисяч рокiв тому. Кiлька стоянок епохи ранньої бронзи, а також людей Бiлозiрської культури. У кiнцi Y , початку YI сторiччя до нашої ери в Кам'янцi-Днiпровськiй виникло скiфське укрiплене поселення, так зване Кам'янське городище - центр степової скiфiї того часу. Бiля Кам'янського городища знаходяться багато курганних могильникiв, найвiдомiшi з яких курган "Солоха", а також комплекс могильникiв на Мамай-горi. На березi Каховського водосховища м. Кам'янка-Днiпровська виявлено могильник черняховської культури. На протязi iснування яких козаки тримали переправу "микитинську". Весь час iснування запорiзьких сiчей, яких поряд з Кам'яним затоном так звалась в тiм часi ця мiсцевiсть було п'ять Запорiзькиї сiчей Томакiвська, Базовлуська, Микитинська, Чортомлицька, Нова Сiч. Через Кам'яний затон проходив i чумацький шлях. Запорiзькi козаки тримали пiд постiйною увагою переправу через Кам'яник затон.