Довідка про відсутність судимості запоріжжя

Головна - Суди - Заводський районний суд м. Запоріжжя ПОГОДЖЕНО голова Заводського районного суду м. Запоріжжя ______________В.І. Бобрович ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ ЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М.Запоріжжя далі - Голова суду, та доводяться до відома працівників Суду під підпис. ЗАПОРІЖЖЯ І. Запоріжжя К. Загальні положення 1.1.

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Заводського районного суду м. Правила визначають засади регулювання трудових відносин з особами, для яких Заводський районний суд м. Правила погоджуються на нараді з працівниками Суду, затверджуються головою Заводського районного суду м. Порядок прийняття, переведення та звільнення працівників 2.1. Призначення на посади та звільнення з посад працівників Суду здійснюються відповідно до Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», діючого трудового законодавства України шляхом укладення трудового договору. Судді зараховуються до штату Заводського районного суду м.

Запоріжжя наказом Голови суду на підставі акту про призначення обрання суддею. Конкурсний відбір проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від року № 169. Правові та організаційні засади проведення іспиту, як одного з етапів конкурсу, визначаються Порядком проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців апарату Заводського районного суду м.

Запоріжжя далі - Керівник апарату. В наказі про призначення зазначаються назва посади відповідно до штатного розпису та умови оплати праці. Особи, які вперше призначаються на посаду державного службовця, приймають Присягу державного службовця відповідно до статті 17 Закону України «Про державну службу». Про прийняття Присяги робиться запис у трудовій книжці.

Керівник апарату Заводського районного суду м. Графіки доводяться до відома всіх працівників. Керівник апарату Заводського районного суду м. Запоріжжя далі – Керівник апарату, його заступник призначаються на посади начальником Територіального управління Державної судової адміністрації України в Запорізькій області за поданням Голови суду без конкурсного відбору. Помічники суддів призначаються на посади за поданням відповідного судді без конкурсного відбору. Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього СРСР і Збройних Сил держав-учасниць СНД, подають військовий квиток та його копію. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі про прийняття на роботу.

Під час прийняття на державну службу може встановлюватися випробування строком до шести місяців. Строк випробування під час прийняття на роботу робітників не може перевищувати одного місяця, а під час прийому на роботу інших категорій працівників строк випробування не може перевищувати трьох місяців. Трудовий договір з ним може бути припинений лише на загальних підставах. На осіб, які пропрацювали понад п'ять днів, заводяться трудові книжки. Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності в кадровій службі Суду. Припинення трудового договору з працівниками Суду може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством. 4; - недотримання пов'язаних із проходженням державної служби вимог, передбачених статтею 16 Закону України «Про державну службу»; - досягнення державним службовцем граничного віку перебування на державній службі ст. 23; - виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню державного службовця на державній службі ст. 12; - відмови державного службовця від прийняття або порушення Присяги, передбаченої статтею 17 Закону України «Про державну службу»; - неподання або подання державним службовцем неправдивих відомостей щодо його доходів, передбачених статтею 13 Закону України «Про державну службу».